Az ALUTEC K&K, s.r.o. Általános Üzleti Feltételek


Érvényes 2018. február 23-ától.

A. Bevezető rendelkezések

1.A jelen ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF) az ALUTEC K&K, s.r.o. (székhely: Banská 2736/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Szlovák köztársaság, ID: 45528527, Trenčín Járási Bíróság Cégjegyzékében, kötet: Sro, bejegyzés sz.: 22900 /R, Adószám: SK2023029371) azon üzleti folyamatait szabályozzák, amelyekben az ALUTEC K&K, s.r.o. közreműködik, mint eladó (a továbbiakban: eladó) és az üzleti partner, mint vevő (a továbbiakban: vevő). 

Az ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK részét képezi a panaszkezelési eljárás is.

2. Az eladó:

a) nagykereskedelmi tevékenyéget folytat
b) gyártó/kivitelező/, berendezéseket vagy azok részeit gyártja, üzembe helyezi, karbantartja, javítja vagy módosítja.

3. A vevő:

olyan jogi- vagy magánszemély, aki az eladótól termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol.

4. A Vásárlási Szerződés akkor jön létre, ha a vevő elküldi a megrendelését és az eladó a rendelést elfogadja, vagy a Vevő elfogadja az Eladó ajánlatát.

5. Az ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEKcsatolva van minden egyes megerősített (visszaigazolt) megrendeléshez / szerződéshez.

6. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK egyetemleges, azt nem lehet kizárni vagy korlátozni. Eltérni kizárólag az eladó és a vevő közötti, mindkét fél által elfogadott írásos keretmegállapodással lehet egyes üzleti ügyekben.

7. A keretmegállapodáson kívüli más üzleti ügyeket az ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK szabályozza, kivéve, ha a felek a keretszerződésben másként állapodtak meg.

8. Az ÁÜF szövegét az eladó kiegészítheti vagy módosíthatja. Ez a rendelkezés azonban nem érinti az ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK korábbi verzióinak érvényességi idejét és kötelezettségeit.

9. Az eladó és a vevő közötti minden olyan kapcsolat és folyamat, amelyet az ÁÜF nem szabályoz, a vonatkozó, 89/2012 Coll., a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

B. Az eladó ajánlata és a szerződéses megkötése

1. Az eladó ajánlata a vevő igényére adott válasz.

2. Az eladó ajánlata tartalmazza az áruk és/vagy szolgáltatások, továbbá a kért szállítási mód megjelölését és árinformációit. A vevő igényének speciális követelményeitől függően tartalmazhatnak további adatokat is.

3. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat megkötése a következő időpontban történik:

a) a vevő megrendelésével és annak az eladó általi visszaigazolásakor 
b) írásos beszerzési szerződés vagy írásos keretszerződés aláírásakor

4. Az írásos megállapodást a cég hivatalos képviselője vagy ügyvezetője írja alá az eladó részéről. Egyéb személy a szerződést csak az ügyvezető igazgató írásbeli megbízása alapján írhatja alá.

5. A vevői oldalról a szerződést aláíró személy tekintetében az eladó jóhiszeműen feltételezi, hogy azt az ilyen dokumentum aláírására jogosult személy írja alá.

6. A megbízás megerősítése mindig az eladó által írásban történik, az e-mailben történő visszaigazolás megengedett. A rendelés megerősítésének egyéb formája érvénytelen. A megrendelés visszaigazolása az eladó által felhatalmazott személy aláírásával érvényes.

C. Az áru megrendelése

1. A megrendelés az eladónak címzett, egyoldalúan kötelező jogi aktus.

2. A vevő a megrendelését az eladónak postai úton a cég székhelyére, vagy faxon a + 421 322 850 180 számra, vagy e-mailben az aluteckk@aluteckk.sk, vagy az eladó által erre felhatalmazott személyek email címére juttathatja el.

3. A megrendelő köteles az alábbi információkat megadni a megrendelésben:

a) az ajánlat száma, amely alapján azt megrendeli. Ha a megrendelést előzetes ajánlat nélkül küldi el, akkor, be a termékek cikkszáma az eladó katalógusából és az áru mennyisége, ha méretre vágott profilt rendel, annak hossza és darabszáma.
b) a vállalkozás neve, vagy a vevő családi és utóneve, székhelye / lakcíme, adóazonosítója, elérhetősége (telefon, fax, e-mail cím). Első megrendelés esetén a vevőnek csatolnia kell egy cégkivonat vagy nyilvántartási másolatot.
c) az áru kézbesítési helye - pontos cím
d) a vevő megbízásából eljáró kapcsolattartó, aki jogosult a vevő nevében tárgyalni a megrendelésről

4. A Megrendelésben megadott információkra vonatkozó változtatásokat írásban kell megtenni az eladó felé azonnali hatállyal. Az eladó nem vállal felelősséget az áru késedelmes vagy hibás szállításáért, ha az a jelen cikk szerinti vevő kötelezettségeinek megszegése miatt keletkezett.

D. Szállítási terjedelem

1. A szállítás tárgya a termék, gyártmány vagy szolgáltatás, amelyről az AÜF B pont 3. bekezdés szerinti tranzakció során az eladó és a vevő megállapodott.

2. Az eladó által szállított áruk műszaki paraméteri a vevővel egyeztetettek és megfelelnek a technikai követelményekről szóló, 22/97. sz. törvény aktuális előírásainak.

3. Az áru / szolgáltatás / gyártmány jellegétől függően előfordulhat, hogy a vonatkozó dokumentumok nem biztosíthatók magyar nyelven. Ezek a dokumentumok: az adatlap (katalógus lap), a tanúsítvány, a megfelelőségi nyilatkozat, a szervizjelentés, a szállítólevél vagy egyéb dokumentum.

4. A szállítás részét képezi az áru csomagolása, amelyben a szállítás történik. A szállításhoz nem tartoznak visszaszolgáltatandó raklapok, szállító konténerek.

5. Az áru részét képezi a tervezési munka, kivéve, ha az eladó és a vevő másképpen állapodott meg.

6. A szállítási vagy szolgáltatási tevékenységhez tartozik az eladó által nyújtott szakmai tanácsadás is.

7. A vevő által történő szállítás csak abban az esetben lehetséges, ha az eladó és a vevő erről előzetesen és kifejezetten megállapodott.

8. A hiányos szállítás az eladó részéről, nem jelenti azt, hogy a rendelés nem lett teljesítve, azonban a vevőnek jogában áll panaszkezelési eljárást kezdeményezni.

E. Ár és fizetési feltételek

1. A vevő köteles az eladónak a szállítmányra vonatkozó megállapodás szerinti árat megfizetni. Ez a szerződésben feltüntetett ár vagy az eladó által kibocsátott és a vevő által elfogadott ajánlati ár.

2. A szerződéses ár tartalmazza a szállítás minden részét és tartozékát, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg.

3. Az eladó által kézbesített számlán szereplő árat a vevő részére egyéb adók, ÁFA stb. terhelheti a helyi és EU-s szabályozások szerint. A számlán az eladó és a vevő adószámának (közösségi is) szerepelni kell. 

Az eladó a kiállított számlán törli a vevő által az adott üzleti ügyben korábban megfizetett előleget.

4. Az első üzleti tranzakció esetében, a vevő köteles előre kifizetni az áru ellenértékének 100% -át az előlegszámla alapján.

5. Számla részletei – adózási dokumentumok:

a) vásárlási szerződés száma / megrendelés száma / ajánlatszám
b) az eladó és a vevő azonosítója és adószáma (közösségi is)
c) az eladó banki adatai
d) az adózási dokumentumok egyéb elemei a hatályos hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény szerint.

6. A vevő köteles kifizetni a számlán feltüntetett összeget az esedékesség időpontjáig, kivéve, ha a felek írásban megállapodnak egy másik időpontról. Fizetési késedelem esetén az eladó kérheti a vevőtől a törvényes késedelmi kamat megfizetését, ami 8,05%, amennyiben ettől eltérő %-ról nincs más írásos megállapodás.

7. Az előlegszámla vevő általi késedelmes kifizetése következményeként az eladó jogosult a szállítási határidő módosítására a késedelemnek megfelelőlen. Ha a késedelem meghaladja a 30 napot, az eladónak jogában áll a szerződéstől elállni.

F. Szállítási határidő és szállítási hely

1. A szállítást az eladónak a szerződésben meghatározott határidőn belül teljesítenie kell. Ha a határidőről nincs külön megállapodás, akkor a szokásos időtartamokat kell figyelembe venni. 

2. A vevő szerződéstől való elállása az eladó általi szállítási késedelménél csak akkor lehetséges, ha arról a felek a szerződésben kifejezetten megállapodtak. 

3. Hacsak másként nem állapodnak meg, az áru átadásának helye az eladó bejegyzett székhelye. 

4. Ha a vevő telephelyére történő szállítás része a megállapodásnak, az eladó gondoskodik arról, hogy az árut saját szállítási eszközzel vagy szállítási társaság által kiszállítsa. A vevő köteles az eladónak az áru átvételét igazolni a szállító levélen. A szállítólevél leigazolásának hiányában az eladónak jogában áll az árut nem átadni, anélkül, hogy ez a késedelem szerződés teljesítésében az eladóra nézve negatív következményeket okozzon, ez nem tekinthető az eladó részéről szállítási késedelemnek. A kézbesítés megtagadásáról az eladó képviselője, szállítója bejegyzést készít a szállítólevélen.

5. A személyes átvételnél az eladó székhelyén, a vevő köteles a szállítólevelet az eladónak leigazolni.  A szállítólevél leigazolása nélkül az eladónak jogában ál az árut nem átadni anélkül, hogy ez a késedelem szerződés teljesítésében az eladóra nézve negatív következményeket okozzon, ez nem tekinthető az eladó részéről szállítási késedelemnek. Az átadás megtagadásáról az eladó képviselője bejegyzést készít a szállítólevélen.

6. A vevő köteles alaposan megvizsgálni a szállítmány teljességét, és ha lehetséges, a gyártmányok működőképességét is. A szállítási hibákat a vevő alkalmazottja a szállítólevélen rögzíti. Az eladó nem köteles figyelembe venni a későbbi panaszokat a szállítás teljességével kapcsolatban.

7. Vitás esetben a szállítólevélben lévő adatok a mérvadók (kötelezők), amik az eladó nyilvántartásában is rögzítve vannak.

G. A tulajdonjogok megszerzése

1. Amíg a tulajdonjog átruházás az elfogadott árura nem zárult le, addig a vevő vállalja azt, hogy áruval úgy fog rendelkezni, hogy sem annak csomagolása, sem maga az áru kárt ne szenvedjen. A vevő továbbá kötelezi magát, hogy az áru tulajdonjogát fenntartja az eladó számára, így azzal az eladó rendelkezik a tulajdonjog átruházás befejezéséig.

2. A tulajdonjog átruházása az elfogadott áruk átvételénél történik, vagy az első fuvarozónak történő átadáskor a PTK. 2091 §-a szerint. Az áruk károsodásának kockázata a vevőre hárul a termék fizikai átvételének időpontjában. Ha ez nem teszi meg időben, akkor a mérvadó az a időszak, amikor az eladó a vevőnek lehetővé teszi azt, hogy rendelkezzen a teljesítés tárgyával és a vevő megszegi a szerződést azzal, hogy az árut nem veszi át.

H. A jótállási időszak a kereskedelmi áruk esetében

1. Az eladó 12 hónapos garanciát vállal a szállított árura, kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik.

2. A vevő köteles ellenőrizni a csomagolást, amikor az árut átveszi. Sérült csomagolást, valamint nyilvánvaló károsodást a szállítmányon a vevő köteles fuvarlevélen feltüntetni az áru kiszállítójánál. A vevő köteles megállapítani a kár nagyságát és a szállítóval azt leigazoltatni.

3. A vevő köteles írásban panaszt tenni 48 órán belül a termék átvételét követően azokról hibákról és a leszállított mennyiségek rendeléstől való eltéréséről, amelyeket nem lehetett kimutatni a szállítmány kicsomagolás előtt. A vevő köteles a hibákat leírni vagy igazolni, hogy az érintett termékek a felhasználásakor hibásan viselkednek. A hibáról szóló értesítést írásban, e-mailben, faxon, ajánlott levélben vagy a küldeményt kisérő jegyzőkönyvként kell az eladó székhelyére eljuttatni. A hibajelentés egyéb formái nem érvényesek.

4. Vevő a reklamáció esetén köteles benyújtani a vásárlásról szóló igazolást, ami lehet adásvételi szerződés, szállítólevél, rendelés visszaigazolást, számla.

5. Ha a vevő a kiszállított árut használatba veszi, akkor azt feltételezzük, hogy az árut alaposan megvizsgálták, és hibátlannak találták. A vevő ez esetben a kiszállított áru további feldolgozásából, használatából eredő kárért nem nyújthat be kártérítési igényt.

6. A harmadik fél által kiszállított árukért az eladó a felelős a harmadik fél garanciális és jótállási feltételei szerint.

I. Jótállási idő és igény a berendezések, gyártmányok esetében

1. Az eladó 12 hónapos garanciát vállal a berendezésekre, gyártmányokra. Ez azt jelenti, hogy a gyártmányok a garanciális időtartalmuk alatt nem lesznek hibásak és alkalmasak a megfelelő használatra, továbbá rendelkeznek a gyártmány, berendezés specifikációjában meghatározott jellemzőkkel.

2. Ha egy gyártmány alkatrészét vagy elemét egy harmadik fél szállítja, azért az eladó felelős a harmadik fél jótállási feltételeinek mértékéig.

3. A jótállási idő a berendezés, gyártmány vevőnek történt átadása után kezdődik. Ha a vevő a saját hibájából nem veszi át a berendezést, gyártmányt, akkor az eladó vevő számára az átvételről küldött felszólítás küldésének időpontja a mérvadó. 

4. A garancia nem terjed ki olyan hibákra, amelyek a berendezés, gyártmány használati utasítástól való eltérő használata, vagy a műszaki előírásoknak vagy adatlapnak megfelelő ellenőrzések és karbantartások elmulasztása okán keletkeztek.

5. A jótállás nem vonatkozik a műszaki meghibásodásokra, vagy a termék megsemmisítésére, más személy által okozott mechanikai sérülésre, vagy más személy illetéktelen beavatkozására.

6. A jótállás nem vonatkozik a Vis Maior károkra vagy a berendezés, gyártmány eltulajdonítására. 

7. A jótállás keretében újra kicserélt alkatrészek esetén, azokra a jótállási időszak az átadásuk napján kezdődik.

8. A panaszokat a hiba megállapítása után, késedelem nélkül írásban kell benyújtani. A hibáról szóló értesítést írásban, e-mailben, faxon, ajánlott levélben vagy a küldeményt kisérő jegyzőkönyvként kell az eladó székhelyére eljuttatni. A hibajelentés egyéb formái nem érvényesek.

9.  Vevő a reklamáció esetén köteles benyújtani a vásárlásról szóló igazolást, ami lehet adásvételi szerződés, szállítólevél, rendelés visszaigazolást, számla, továbbá köteles a hibákat leírni, valamint ismertetni a használatuk során tapasztalt működési problémákat. 

10. Ha a hibás teljesítés jelentős szerződésszegés, akkor a vevő jogosult:

a) hiba kijavítását kérni, ha a hiba javítható
b) a hiba megszüntetését kérni új, hiba nélküli termék átadásával, vagy a hiányzó elem, alkatrész pótlásával 
c) ésszerű árengedményt kérni az elfogadott vételárból
d) elállni a vásárlási szerződéstől

11. A vevő tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogával kíván élni a hiba bejelentésekor vagy közvetlenül a hiba bejelentése után. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását kivéve, ha a vevő által kért hiba javításakor kiderül annak a javíthatatlansága. Ha az eladó a hibákat ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy tájékoztatja a vevőt arról, hogy a hibákat nem javítják ki, akkor a vevő a vételárból ésszerű csökkentést kérhet a hiba megszüntetése vagy a szerződéstől való elállás nélkül.

12. Ha a vevő nem választja ki időben a jog szerinti jóvátételt, akkor a Polgári Törvénykönyv 2107. §-a szerinti jogokkal rendelkezik:

a) Ha a hibás teljesítés a szerződés megsértésének minősül, a vevőnek joga van a hiba megszüntetésére, vagy ésszerű árengedményre a vételárból.
(b) Amíg a vevő nem kapja meg a vételárra vonatkozó kedvezményt, vagy nem áll el a szerződéstől, addig az eladó pótolhatja hiányzó elemeket vagy kijavíthatja az ismert hibát. Az eladó az egyéb hibákat kijavíthatja vagy kicserélheti a hibás elemeket, de ez nem jelenthet a vevő részére indokolatlan többletköltséget.
c) Ha az eladó nem javítja ki a hibát időben vagy elutasítja a javítást, akkor a vevő kérheti a vételár csökkentését, vagy elállhat a szerződéstől. A vevő azonban ezt a választását nem változtathatja meg az eladó beleegyezése nélkül.

13. Ha a panasz megoldódott azáltal, hogy a vevő egy ésszerű kedvezményt kapott a megállapodott árból, az eladó köteles a vevő számlájára a megállapított engedménynek megfelelő összeget átutalni a vevő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül. 

14. A reklamációk csak a jótállási időszak utolsó napjáig fogadhatók el és a vevő által a jótállási időszak utolsó napján postára adott vagy elküldött reklamációt jótállási időn belülinek kell tekinteni és eszerint eljárni.

15. Az eladó köteles a hiba kijavítását azonnal a vevő követelésének kézhezvételekor megkezdeni.

16. Az eladó köteles írásban értesíteni a hiba megszüntetésének időpontjáról azt a személyt, aki a hiba bejelentését megtette az eladó felé.

17. A vevő köteles az eladó munkavállalóinak hozzáférést biztosítani a hiba megszüntetéséhez szükséges helyszínekhez. Ha ez nem lehetséges, az eladónak nincs felelőssége a munkák megkezdésének és a hiba megszüntetésének késedelmes időpontjával kapcsolatban.

18. A szerződő feleknek meg kell állapodniuk a hiba kijavításának határidöjéről figyelembe véve a hiba fokát és természetét. Ha a szerződő felek nem értenek egyet a hiba megszüntetésének időpontjában, akkor a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

J. Az eladó jogai a vevővel szembeni követelés esetén

1. Amennyiben az eladónak a vevővel szembeni követelése áll fenn kifizetetlen vagy késedelmesen fizetett számlák miatt, akkor nem kezdi meg a megrendelés teljesítését amíg azokat a vevő nem rendezi. Erről a lépésről az eladó a vevőnek írásban, e-mailben, faxon vagy telefonon értesítést küld.  Ez esetben ez nem tekinthető az eladó részéről szállítási késedelemnek. 

2. Miután a vevő az összes fennálló tartozását rendezte az eladó haladéktalanul megkezdi a rendelés teljesítését, egy új szállítási határidő egyidejű megállapításával. 

3. Amennyiben a vevő az eladó értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesíti a fennálló pénzügyi kötelezettségeket, az eladó írásban elállhat az áru átadására vonatkozó szerződéstől. A szerződéstől való elállás visszamenőleg mentesíti a feleket a jogviszonyból eredő kötelezettségeik alól, és az eladó a vevőtől kapott előleget visszatarthatja oly módon, hogy a fennálló követelések jóváírására felhasználja azt, figyelembe véve az árfolyamból adódó különbségeket és a késedelmi kamatokat. A jóváírás után az esetleges túlfizetéseket az eladó a vevő számlájára visszautalja.

K. A szerződés megszüntetése

1. Ha a szerződő felek bármelyike akadályozza a szerződésesben foglaltak teljesítését, akkor a felek haladéktalanul tájékoztatják a másik felet erről a tényről, és megteszik a megfelelő intézkedéseket.

2. Bármelyik szerződő fél felbonthatja a szerződést olyan esetekben, amikor a másik fél súlyosan megsérti a szerződésben foglalt megállapodásokat és nem teljesíti a rá rótt kötelezettségeket, vagy a Polgári Törvénykönyv 1977. és 2. §-a által meghatározott szerződésszegést követ el.

3. A szerződés megszűnésének érvénybelépési dátuma az írásbeli felmondási értesítés kézbesítését követő nap. Az e-mail, fax vagy tértivevényes levél, amelyet az eladónak a telephelyén kézbesítenek, írásos értesítésnek számít. Az értesítés egyéb formái nem érvényesek. 

L. Személyes adatok kezelése

1. Az eladó vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra a vevő előzetes hozzájárulása nélkül annak azon adatait, amelyek a törvény alapján személyes adatoknak minősülnek.

2. A vevő beleegyezését adja, hogy az eladó kezelje a személyes adatait annak érdekében, hogy javítsa az ügyfélszolgálati és marketing tevékenységét. Ez a hozzájárulás önkéntes és a Polgári Törvénykönyv 89/2012 Coll. és 101/2000, a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseinek megfelelően kerül alkalmazásra. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható.

M. Végleges rendelkezések

1. Az eladó és a vevő is jogosult átruházni egy harmadik félre az üzleti kapcsolatból eredő jogait és kötelezettségeit. Ezekről a változásokról mindenkor kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a másik szerződő felet.

2. Ha az eladó és a vevő közötti üzleti kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor mindkét fél egyetért abban, hogy ezt a kapcsolatot a cseh törvény szabályozza. Ez nem sérti mindkét félnek az általánosan kötelező jogszabályokból, különösen a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait.

3. Az Általános Üzleti Feltételek érvényesek és hatályosak 2018. február 23-ától visszavonásig.

Az ALUTEC K&K, s.r.o képviseletében:

David Kočí
ügyvezető igazgató